• Home
  • Contact
  • knop
Visie & Missie
Voor meer informatie over onze school verwijzen wij u naar de schoolkatern

Visie en Missie van ICBS Het Koraal

Knipsel.PNG
 
Onze missie

ICBS Het Koraal staat voor onderwijs dat het beste uit ieder kind haalt.
Wij leren kinderen de vaardigheden die zij nodig hebben voor nu en de toekomst.

Onze visie

Op ICBS Het Koraal zijn wij ons bewust dat de maatschappij in een snel tempo verandert. De toekomst waarin onze kinderen zullen leven, leren en werken is zich voortdurend aan het ontwikkelen en vernieuwen. Dit vraagt om andere vaardigheden, 21st century skills. Om hieraan tegemoet te komen werken wij aan ruimte voor het kind om te ontwikkelen. Hier zijn drie partijen voor nodig: het kind, de ouder en de leraar.
 
kernwaarden.jpg

 

Eigenaarschap van kinderen

Educatief partnerschap met ouders

De professionele leraar

 

Eigenaarschap van kinderen:

Wordt voornamelijk bewerkstelligd middels gesprekken met leerlingen, leerkrachten en ouders. Kinderen weten aan welke doelen zij werken (groeps- en individuele doelen) en hoe zij die doelen gaan realiseren. Kinderen worden gestimuleerd en geleerd om te evalueren en te reflecteren op gestelde doelen.

Educatief partnerschap met ouders:

Hoge mate van samenwerking met ouders, zichtbaar in de Medezeggenschaps Raad, Klankbordgroep en Ouder Activiteiten Commissie.
Kenmerkend voor onze school is dat onze oudergesprekken zich richten op het verbeteren van de onderwijspraktijk door dialoog in plaats van informeren. Wij gebruiken de kennis van ouders over hun kind om ons onderwijs te verbeteren.

De professionele leraar:

 Leraren beschikken over een onderzoekende houding en zijn zich bewust van het belang van de verbondenheid (alignment) van bovenschoolse - schoolse - groeps - en individuele doelen. Leraren werken samen planmatig en systematisch aan verbeteringen.

Wij bieden leraren de mogelijkheden te professionaliseren door het stimuleren van samenwerking en onderzoek in o.a. professionele leergemeenschappen:

binnen de stichting Agora: datateams,  IB-netwerk, kenniskring Continuous Improvement, Opbrengstgericht werken, Rekenverbetertraject, Passend Onderwijs, het jonge kind etc.

buiten de stichting Agora: door participatie in het landelijk netwerk Continuous Improvement/ Opbrengstgericht Werken.

 
Daarnaast bieden wij nascholing op diverse gebieden tijdens de studiedagen en worden leraren gestimuleerd en gefaciliteerd om aanvullende opleidingen te volgen.