• Home
  • Contact
  • knop
Passend Onderwijs
Op ICBS Het Koraal zien wij de wet Passend Onderwijs als een kans!

Passend Onderwijs, een kans!

 
Op ICBS Het Koraal zien wij de wet Passend Onderwijs als een kans.
Een kans omdat ieder kind een fundamenteel recht heeft op onderwijs en in staat moet worden gesteld een acceptabel niveau van leren te bereiken en op peil te houden. Dit betekent dat ook kinderen met speciale onderwijsbehoeften toegang moeten hebben tot reguliere scholen welke hen opnemen in een kindgericht pedagogisch klimaat en dat in staat is aan hun behoeften tegemoet te komen. Van: 'Wat heeft dit kind?' naar 'Wat heeft dit kind nodig?'
 
Als interconfessionele school en vanuit de christelijke normen en waarden bestrijden wij discriminerende opvattingen en willen wij mede bouwen aan het creëren van een open gemeenschap, een inclusieve maatschappij en het bereiken van onderwijs voor iedereen. 
 

Dit is Sil, een lastig kind (korte video)

 

Wat is Passend Onderwijs?

Passend onderwijs is maatwerk in het onderwijs. Voor elk kind en iedere jongere onderwijs dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden en talenten. Geen kind tussen wal en schip dus!
Veel leerlingen die vanwege een beperking extra ondersteuning nodig hebben, krijgen geen passend onderwijsaanbod. Het gaat hierbij om leerlingen met leer- of ontwikkelingsproblemen, een ziekte, handicap of gedragsstoornis. Onder de noemer 'passend onderwijs' wordt gewerkt aan nieuw beleid voor deze leerlingen.
 

Praktijkvoorbeeld (korte video)

 

Zorgplicht scholen

Scholen voor primair en voortgezet onderwijs krijgen per 1 augustus 2012 een zorgplicht. Dit betekent dat de school verplicht is uw kind een zo goed mogelijke plek in het onderwijs aan te bieden. Scholen werken samen in regionale samenwerkingsverbanden. De rugzak wordt afgeschaft, maar daar staat tegenover dat een deel van het budget voor zorgleerlingen rechtstreeks naar de schoolbesturen gaat. Hierdoor kunnen de samenwerkingsverbanden meer maatwerk bieden aan leerlingen.

Door de regio-indeling is het mogelijk dat uw kind zo dicht mogelijk bij huis passend onderwijs krijgt. Dat kan op de school van inschrijving zijn, op een andere school als daar de begeleiding van het kind beter georganiseerd kan worden, of op een school voor speciaal onderwijs. Het speciaal onderwijs blijft dus bestaan.

Niet elke reguliere school hoeft alle kinderen op te vangen. Scholen kunnen zich specialiseren en onderling afspraken maken wie welke kinderen het beste onderwijs kan geven. Daarvoor gaan reguliere scholen en scholen voor speciaal onderwijs samenwerken in regionale samenwerkingsverbanden. Het geld kan efficiënter en effectiever 'in de speciale of gewone klas' worden ingezet omdat het budget voor passend onderwijs voortaan rechtstreeks naar de samenwerkende scholen gaat.

Meer informatie over Passend Onderwijs

 

Schoolondersteuningsprofiel ICBS Het Koraal

De belangrijkste voorbereiding op de invoering is reeds afgerond, het schoolondersteuningsprofiel (onderstaand). Dit profiel geeft o.a. weer wat de diversiteit van onze huidige leerlingenpopulatie is, de mate van professionalisering van het team en de huidige geboden basisondersteuning. De basisondersteuning is bepaald door het Samenwerkingsverband 27-05 Zaanstreek.

Verdere voorbereidingen vinden voornamelijk bovenschools plaats. Het gaat dan om het ontwikkelen van arrangementen en het zorgdragen voor voldoende expertise/ specialisten ter ondersteuning van de scholen.

 SOP ICBS Het Koraal 2014- 2018.pdfSOP ICBS Het Koraal 2014- 2018.pdf